2 Takipçi | 11 Takip
Kategorilerim
Diğer İçeriklerim (8)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (2)
14 11 2012

Toplum ve Gelişmeler

Avrupa'da başlayan Endüstri devrimi büyük değişimleri de beraberinde getirmiştir. Fransız ihtilali ile Krallıkların otoritesi sarsılmış halk kliseyi de hiçe saymaya başlamıştır. Bu değişim aynı anda ekonomide de etkili olmuştur. Tarım toplumu yerine endüstri toplumu ortaya çıkmıştır. Endüstrileşme ile birlikte büyük bir kentleşme de baş göstermiştir. Bu kentler günümüzde de dünyanın merkezi durumundadır. Nüfus yoğunluğunun büyük bir çoğunluğu bu kentlerde yaşamaktadır. Türkiye'de kentleşme daha çok köylerin biraz daha gelişmiş bir hali gibidir. Üçüncü dünya ülkelerinde hızlı artan nüfusun da etkisiyle kent enfilasyonu ortaya çıkmaktadır. Fransız ihtilali ile başlayan değişim Osmanlı'yı da etkilemiştir. Sürekli gerici ayaklanmalarla ve iç çalkantılarla uğraşan Osmanlı devletinde başı bozuk yeniçeri ocağı ortadan kaldırılmış yerine düzenli askeri birlikler oluşturulmuştur. II. Mahmut ile başlayan devrimin endüstri alanına yayılamadığı için yetersiz kaldığı görülmektedir. Atatürk bu durum üzerinde çok durmuş ve toplumsal değişimi gerekli görmüştür.

Endüstri çağına geçiş ile birlikte ekonomik potansiyeli oldukça yüksek kentler ortaya çıktı. Bu kentlerde yaşayan nüfus oldukça refah bir hayat tarzındadır. Bu da beraberinde sürekli okuyan iyi yetişmiş bir toplum ortaya çıkarmıştır. Hatta öyle ki bu nüfuz alt kademelerde çalışmaya tenezzül etmeyecek kadar ileri gitmiştir. Bu da bu ülkeleri dışarıdan işçi ithal etmek zorunda bırakmıştır. Üst nüfuzun tenezzül etmediği kademelerde bu göçmen nüfuz çalıştırlmış ve kullanılmıştır. Üst sınıf olan asli unsur da her birey devleti rahatlıkla yönetecek bir kapasitededir. Gelişmiş ülke toplumlarında yapay sorunlar görülmez. Çünkü yapay sorunlar iç çatışmalara sebep olur. Bu da o devletin ilerlemesi önünde bir engeldir. Orta çağ Avrupası klisenin emirlerini sorgulayamaz ve karşı gelemezdi. Ancak buna rağmen toplum bilimciler ortaya çıkmış yayınlar ortaya koymuşlardır. Avrupanın gelişmiş toplum yapısı yapay sorunlara müsaade etmez.

Günümüzde artık bilgi toplumuna geçiş yaşanmaktadır. Her şey çok kısa bir süre içerisinde gelişmektedir. Değişim çok hızlı yaşanmaktadır. Endüstri toplumları endüstri çağından endüstri ötesi çağa geçmektedir. Bu doğrultuda sürekli rekabet halinde olan gelişmiş ülkelerde gelişen bilişim teknolojisi hayatın her alanına uygulanmaya çalışılmaktadır. Özellikle eğitim kısa bir sürede ve geniş içerikli bir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bilişim teknolojisi bürokrasiyi de etkilemiştir. Bilgi çağı beraberinde klasik weberyan bürokrasiyi de değiştirmektedir. Gelişmemiş ülkelerde eğitim gören nüfuz diğer ülkelerde ithal edilip kullanılmakrtadır. Gelişmiş ülkelerde eğitim daha çok yönetim ve kültür ağırlıklyken gelişmemiş ülkelerde meslek öğrenimi öne çıkmaktadır.

0
0
0
Yorum Yaz