2 Takipçi | 11 Takip
Kategorilerim
Diğer İçeriklerim (8)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (2)
25 01 2013

Anomi

Normal sağlıklı bir toplum uyum içinde bir toplumdur. Sağlıksız ve hastalıklı bir toplum doğrular ve yanlışlar konusunda güçlü bir ahlaki konsensustan yoksundur. Bu yüzden anarşiye düşmesi ve yıkılması ihtimali yüksektir. Bu durumda sorunların doğru tanımlanması önemlidir. Aksi halde yanlış sonuçlar ortaya çıkar. Toplumda ortaya çıkan ahlaki çözülme yapay kampları tetikler. Bunun sonucunda toplumda bilinmezlik durumu görülür. Toplum sorunları doğru idrak edemezse anarşi kaçınılmaz olur. Toplumlarda görülen sistem seçme-eleme usulü ve keşfetme-yönlendirme üzerine inşa edilmiştir. Gelişmemiş toplumlarda seçme-eleme sistemi bilinmezlik durumunda etkili olmaktadır. Bilinmezlik ahlaki çöküntü ile belirir. Geçmiş toplumlarda da görülen seçme-eleme usulü yapıyı kolay etkileyen bir duruma dönüştürmüştür. Ortaçağda seçme-eleme sonucu kölelik ile toplum yoksulluk içinde yaşamış refleks terbiye edilmiştir. Genel iradenin hakim olmaması yapay idareleri ortaya çıkarır. İç rekabete dayalı sistem ahlaki aşınmayla toplumu içten çürütmektedir. Gelişmemiş toplumlarda ahlak çözülmesi özel çıkarlara sebep olur. Genel iradenin olmaması durumunda ise sosyal adaletsizlik kaçınılmaz olur.   Devamı

14 11 2012

Toplum ve Gelişmeler

Avrupa'da başlayan Endüstri devrimi büyük değişimleri de beraberinde getirmiştir. Fransız ihtilali ile Krallıkların otoritesi sarsılmış halk kliseyi de hiçe saymaya başlamıştır. Bu değişim aynı anda ekonomide de etkili olmuştur. Tarım toplumu yerine endüstri toplumu ortaya çıkmıştır. Endüstrileşme ile birlikte büyük bir kentleşme de baş göstermiştir. Bu kentler günümüzde de dünyanın merkezi durumundadır. Nüfus yoğunluğunun büyük bir çoğunluğu bu kentlerde yaşamaktadır. Türkiye'de kentleşme daha çok köylerin biraz daha gelişmiş bir hali gibidir. Üçüncü dünya ülkelerinde hızlı artan nüfusun da etkisiyle kent enfilasyonu ortaya çıkmaktadır. Fransız ihtilali ile başlayan değişim Osmanlı'yı da etkilemiştir. Sürekli gerici ayaklanmalarla ve iç çalkantılarla uğraşan Osmanlı devletinde başı bozuk yeniçeri ocağı ortadan kaldırılmış yerine düzenli askeri birlikler oluşturulmuştur. II. Mahmut ile başlayan devrimin endüstri alanına yayılamadığı için yetersiz kaldığı görülmektedir. Atatürk bu durum üzerinde çok durmuş ve toplumsal değişimi gerekli görmüştür. Endüstri çağına geçiş ile birlikte ekonomik potansiyeli oldukça yüksek kentler ortaya çıktı. Bu kentlerde yaşayan nüfus oldukça refah bir hayat tarzındadır. Bu da beraberinde sürekli okuyan iyi yetişmiş bir toplum ortaya çıkarmıştır. Hatta öyle ki bu nüfuz alt kademelerde çalışmaya tenezzül etmeyecek kadar ileri gitmiştir. Bu da bu ülkeleri dışarıdan işçi ithal etmek zorunda bırakmıştır. Üst nüfuzun tenezzül etmediği kademelerde bu göçmen nüfuz çalıştırlmış ve kullanılmıştır. Üst sınıf olan asli unsur da he... Devamı

08 11 2012

Cemaat-Cemiyet

Toplumlar tarih boyu belirli bir düzen içerisinde olmuşlardır. Bunun için örgütlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Ferdinand Tönnies bu yapıyı cemaat olarak tanımlar. Cemaatler kendiliğinden ortaya çıkan doğal birlikteliklerdir. Bireysel irade yoktur. Toplumların gelişmesi beraberinde farklı örgütlenmeleride ortaya çıkardı. F. Tönnies'in cemiyet olarak tanımladığı bireysel iradenin olduğu yapay birlikteliklerdir. Cemaat metafizik bir görüştedir. Gelenek ve töre karşı gelinemez iki önemli unsurdur. Buna karşılık cemiyet rasyonel ve modern bir örgütlenmedir. Cemiyet değişime açık bir örgütlenmedir. Toplumda örgütlenmeler beraberinde oligarşik bir yapıyı doğurmuştur. Demokrasi içinde aynı durum devam etmiştir. R. Michels oligarşinin kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir. Çünkü toplum kendi başına bir örgüttür. Örgütün olduğu yerde oligarşi ortaya çıkmaktadır. Michels örgütlü yapıların üstün bir durumda olduklarını belirtmektedir. Bunu örgütlü azınlığın, örgütsüz çoğunluğu etkilemesi ile açıklamıştır. Bu da demokrasi de oligarşik düzeni kaçınılmaz kılmıştır. Devamı